1397/3/3 پنجشنبه
ضحی میوند حافظ کل قرآن کریمتقدیر عباس سلیمی از «ضحی میوند»/ تکمیل حفظ در ماه نزول قرآناز اینجــا کلیک نماییددر گفت‌وگو با حافظ خردسال مطرح شد: می‌خواهم ۱۰۰ نفر را حافظ قرآن کنم/ اشک‌هایی که در فراق یوسف(ع) جاری شد


از اینجا کلیک نمایید