هدر نوا و نما
محفل این هفته:

 مورخ :16/09/97
 

مجری علی جباری
قاری مجتبی محمد بیگی
قاری علیرضا مهدی زاده
حافظ حسین بهزاد فر
تواشیح
ابتهال