هدر نوا و نما
محفل این هفته

روز جمعه

 مورخ :96/09/03 

مجری منصور آقا محمدی
قاری اوّل سید مهدی تاج زاده
قاری دوّم مجتبی پرویزی
حافظ مجتبی قد بیگی
تواشیح
ابتهال