هدر نوا و نما
محفل این هفته:

 مورخ :02/06/97
 

مجری حمید مجیدی مهر
قاری اول حمید رضا احمدی وفا
قاری دوم رضا صباغی
حافظ محمود بابا خان
تواشیح
ابتهال