• حمید رضا ستوده نیا

  آموزش روخوانی - صوتی
 • حمید رضا مستفید

  آموزش تصحیح نماز - صوتی
 • سید محسن موسوی بلده

  آموزش تجوید - صوتی
 • سید محسن موسوی بلده

  آموزش داوری تجوید - صوتی
 • احمد ابوالقاسمی

  آموزش ترتیل - صوتی
 • احمد ابوالقاسمی

  آموزش داوری صوت - صوتی
 • احمد ابوالقاسمی

  آموزش صوت و لحن- صوتی
 • غلامرضا شاه میوه

  آموزش داوری لحن - صوتی
 • محمّد رضا شهیدی پور

  آموزش داوری وقف و ابتداء - صوتی
 • حمید رضا مستفید

  آموزش داوری وقف و ابتداء - صوتی
 • رحیم خاکی

  آموزش نغمات - صوتی
 • معتز آقایی

  حفظ نور - صوتی
 • غلامرضا شاه میوه

  کارگاه تخصصی صوت و لحن
 • سید محسن موسوی بلده

  کارگاه تخصصی تجوید
 • سید محمد جواد سادات فاطمی

  کارگاه تخصصی علم وقف و ابتداء