محفل این هفته:

 مورخ :01/04/97
 

مجری حمید مجیدی فر
قاری اول مهدی عادلی
قاری دوم علی قاسم آبادی
حافظ نوجوان علیرضا تکبیری
تواشیح
ابتهال