آموزش نغمات - صوتی رحیم خاکی
فايل هاي مربوطه :

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد رحیم خاکی - آموزش نغمات (بیات) - جلسه 1
  8.07 MB

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد رحیم خاکی - آموزش نغمات (صبا) - جلسه 2
  5.83 MB

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد رحیم خاکی - آموزش نغمات (رست) - جلسه 3
  5.35 MB

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد رحیم خاکی - آموزش نغمات (نهاوند) - جلسه 4
  6.06 MB

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد رحیم خاکی - آموزش نغمات (حجاز) - جلسه 5
  2.59 MB

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد رحیم خاکی - آموزش نغمات (چهار گاه) - جلسه 6
  4.56 MB

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد رحیم خاکی - آموزش نغمات (سه گاه) - جلسه 7
  5.24 MB

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد رحیم خاکی - آموزش نغمات (عجم) - جلسه 8
  3.41 MB

 • فلش پلیر نصب نیت

  استاد رحیم خاکی - آموزش نغمات (انتقال) - جلسه 9
  12.05 MB